Szczęście to czas spędzony z ludźmi, którzy z normalnych chwil potrafią uczynić coś szczególnego... Koniec naszych zmagań na arenie międzynarodowej.

SPRAWOZDANIE Z DWULETNIEJ REALIZACJI
PROJEKTU „MY SMART SCHOOL”
W RAMACH PROGRAMU EDUKACYJNEGO
ERASMUS+ NA LATA 2017-2019

     W projekcie wzięło udział pięć państw partnerskich: Włochy, Portugalia, Macedonia, Turcja i Polska. Koordynatorem projektu była szkoła we Włoszech.  Wyznaczono trzy cele: podejmowanie wspólnych, różnorodnych działań mających na celu nie tylko poznanie kultury i tradycji państw partnerskich, ale także odpowiednie przygotowanie uczniów do użytkowania systemów informatycznych i wykorzystywania usług telekomunikacyjnych do przekazywania i zdalnego przetwarzania informacji.

     Dlatego prowadzono zintegrowane kształcenie przedmiotowo – językowe oparte na jednoczesnym przekazywaniu treści z takich dziedzin jak informatyka, matematyka czy też rodzimy język, religia i elementów języka obcego przy użyciu technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

     Na początku projektu powstał regulamin, zasady wyboru uczniów na wyjazdy zagraniczne i lista działań projektowych w których uczniowie mogli brać udział. W wyjazdach zagranicznych wzięli udział ci uczniowie, którzy najbardziej angażowali się w działania projektowe.

     Żadne z działań nie zostało pominięte ani też przeprowadzone w innej niż zakładano formie. W okresie od września 2017 do końca czerwca 2019 przy dużym zaangażowaniu uczniów, nauczycieli oraz osób i instytucji z zewnątrz zrealizowano działania służące upowszechnianiu i ewaluacji projektu, monitoringu działań, nabywaniu sprawności w obsłudze narzędzi informatyczno-komunikacyjnych i nabywaniu płynności w posługiwaniu się językiem angielskim:- Przeprowadzono kampanię informującą środowisko szkolne i lokalne o rozpoczęciu realizacji projektu, zakupiono baner wiszący nad głównym wejściem do szkoły, na stronie WWW szkoły uruchomiono link Erasmus+, rozdano wszystkim rodzicom klas projektowych pisemne ulotki o projekcie, udzielono wywiadu do radia ESKA na temat projektu, zamieszono informacje o projekcie, jego głównych działaniach i spodziewanych efektach w Informatorze Samorządowym, w szkole powstał „Kącik Erasmusa” informujący o krajach uczestniczących w projekcie i aktualnościach z nim związanych, zakupiono stojaki i flagi państw partnerskich, utworzono stronę projektu mysmartschool.pl.

- Przeprowadzono ewaluację wstępną projektu.

- Nauczyciele wzięli udział w szkoleniach:

 

● 27 września; szkolenie w KO Delegatura Bielsko-Biała dla przedstawicieli szkół realizujących pr. Erasmus+ KA 2 edukacja szkolna; prowadząca Joanna Sobotnik.

● 4 października; spotkanie dla beneficjentów Programu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne – Edukacja Szkolna w MDDP Akademia Sukcesu, Budynek Atrium Tower, Aleja Jana Pawła II 25, Warszawa.

● 5 października; szkolenie „Digital Teacher”, praca z platformą e-learningową na lekcjach języka angielskiego.

● 13-27 listopada; udział w szkoleniu online „Let’s start eTwinning”, celem kursu było przygotowanie do realizacji dobrych projektów eTwinning, poprzez przybliżenie uczestnikom informacji i zasad udziału w programie eTwinning ze zwróceniem szczególnej uwagi na posługiwanie się platformą eTwinningLive, planowanie i organizację projektu eTwinning, sposoby komunikacji z partnerem projektu, zapoznanie z kilkoma ciekawymi narzędziami komputerowymi przydatnymi do publikowania rezultatów współpracy, wymianę opinii na podejmowane tematy - uczenie się wzajemnie od siebie, opisywanie projektu przy aplikowaniu o odznaki jakości i do konkursów, ewaluację projektu oraz przekazanie praktycznych umiejętności korzystania z narzędzi Programu, w tym TwinSpace.

● 15-21 stycznia; udział w kursach „Tydzień z narzędziami Google dla nauczycieli języków obcych” oraz „Tydzień z eTwinningiem”.

● 29 stycznia – 4 lutego; udział w kursach „Tydzień z TwinSpace”, „ClassTools”.

● 22 lutego; udział w szkoleniu „Ku lepszej edukacji w świecie współczesnych mediów elektronicznych”.

● 3-17 lutego; kurs eTwinning „Tydzień z Emaze, Picturetrail i PowToon”, cele kursu: poznanie przykładowych aplikacji działających online, pozwalających na przygotowanie ciekawych, dynamicznych i multimedialnych prezentacji i pokazów, doskonalenie umiejętności wyszukiwania w Internecie materiałów do wykorzystania w prezentacjach z zachowaniem praw autorskich, utworzenie autorskich prezentacji w aplikacjach Emaze, Picturetrail i PowToon, ich publikacja i udostępnianie, kształcenie nawyku przestrzegania prawa autorskiego, umiejętne organizowanie samokształcenia, sprawne korzystanie z platformy Moodle.

● 21-22 maja; w konferencja naukowa pt.: „Szkoła w świecie zmian i nowych technologii”. Celem konferencji było podjęcie głębszej refleksji nad zmianami, jakie dokonują się w polskiej szkole w kontekście metod nauczania i wychowania, efektywnego wykorzystywania nowych technologii oraz wdrażania nowatorskich rozwiązań w edukacji szkolnej. Z jakim uczniami mamy dzisiaj do czynienia? W jaki sposób nauczać i wychowywać młodych ludzi? W jakie kompetencje powinni być dzisiaj wyposażeni nauczyciele? Na te i inne pytania starano się odpowiedzieć w trakcie konferencji, czyniąc przedmiotem rozważań między innymi pedagogikę twórczości i inteligencję emocjonalną, doradztwo zawodowe w szkołach, edukację międzykulturową, pedagogikę specjalną oraz coaching i mentoring, jako metody wspierania procesu edukacyjnego. Uczestnicy spotkania mogli wziąć udział zarówno w sesjach tematycznych, jak i warsztatach prowadzonych przez uznanych ekspertów i praktyków. Konferencja była okazją do wymiany idei, myśli naukowej oraz inspiracji na tematy ważne dla edukacji szkolnej.

● Udział w szkoleniu „Digital Teacher” w dniu 26 wrzesnia.

●9 listopada; szkolenie nt. pr. Erasmus+ Edukacja szkolna KA 1, w I Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku-Białej.

● Udział w szkoleniu na platformie eTwinning dotyczącym wykorzystania WEBQUESTÓW w projektach w dniach 16-26 listopada.

- Zorganizowano zajęcia konwersacyjne z języka angielskiego z native speakerem z panem Russellem Prestonem.

- Przeprowadzono projekt mój lapbuk o państwach partnerskich.

- Przeprowadzono konkurs na logo projektu.

- Rozpoczęto komunikację nauczycieli biorących udział w projekcie na komunikatorze What’s up i uczniów z grupy projektowych na komunikatorze Messenger.- Zarejestrowano projekt na platformie edukacyjnej eTwinning.

- Przygotowano niezbędną dokumentację (raport z ewaluacji wstępnej, raport z przeprowadzonych działań projektowych oraz regulamin projektu  na  pierwsze spotkanie nauczycieli (TM1) we Włoszech, wysłano prośbę do Polskiej Organizacji Turystycznej o nieodpłatne przekazanie materiałów reklamowych, publikacji, broszur w języku angielskim, utrzymywano stały kontakt z koordynatorem projektu oraz szkolnymi koordynatorami szkół partnerskich w celu ustalenia szczegółów spotkań międzynarodowego partnerów.

- 8/12 grudnia; przeprowadzono zajęcia z programu Microsoft Publisher, uczniowie poznali proste w obsłudze narzędzia do tworzenia profesjonalnych, spersonalizowanych biuletynów, broszur i kartek pocztowych.

- 5 stycznia; przeprowadzono warsztaty dla animatorów czasu wolnego. Nabyte umiejętności teambuildingowe były wykorzystywane podczas spotkania projektowego naszych zagranicznych partnerów w Polsce. Grupa naszych szkolnych animatorów zorganizowała zajęcia dla klas młodszych dwukrotnie podczas nocy w szkole i balów karnawałowych dla klas I-III.

-Przygotowywano poszczególne grupy uczniów na wyjazdy zagraniczne, przeprowadzano rozmowy szkolnych koordynatorów projekty na komunikatorze SKYPE, zakładano i monitorowano grupy konwersacyjne uczniów na komunikatorze Messenger, zorganizowano stosowne dokumenty, zorganizowano spotkania z rodzicami, przeprowadzono dodatkowe zajęcia językowe, informatyczne (PowToon, Animoto, Edmodo, Geogebra, MyPaint, Pinta, Canva), kulturowe i pedagogiczne, przygotowano dokumenty Europass Mobilność, po spotkaniach upowszechniano wypracowane rezultaty, przygotowywano tablice zdjęć pamiątkowych ze spotkań, przeprowadzano zajęcia  w klasach młodszych, na których prezentowano kraje partnerskie i uczono młodszych kolegów obsługi narzędzi komputerowych z których korzystano na warsztatach zagranicznych, zamieszczano artykuły o spotkaniach partnerskich w lokalnej gazecie (Kronika Beskidzka) i udzielano wywiady w Radio ESKA, uzupełniano raport ze spotkania na platformie Agencji Narodowej Mobility Tool i przeprowadzano badania użyteczności stosowania narzędzi komputerowych obowiązujących na poszczególnych spotkaniach na dwóch grupach uczniów, grupie badawczej i kontrolnej.

- Założono stronę projektu na Facebooku.

- Co trzy miesiące przesyłano raporty z działań przeprowadzanych lokalnie koordynatorowi projektu we Włoszech.

- W ramach przygotowania do spotkania projektowego w Polsce, przygotowano akademię prezentująca talenty uczniów, naszą szkołę, polski system edukacji i najważniejsze założenia projektu, przygotowano rollupy o państwach partnerskich, zorganizowano warsztaty z GeoGebry z panem Andrzejem Pietrzykiem oraz pokaz obsługi zaawansowanych programów komputerowych przygotowanych przez ucznia szkoły średniej Maurycego Piecha, we współpracy ze Stowarzyszeniem Związku Rencistów i Emerytów w Ślemieniu przygotowano stół z tradycyjnymi potrawami kuchni polskiej, we współpracy z pracownikami Żywieckiego Parku Etnograficznego przygotowano warsztaty plastyczne i grilla na zakończenie spotkania, urządzono prezentacje państw partnerskich w klasach, założono konto na platformie Edmodo, gdzie zamieszczano wypracowane w okresie przygotowawczym do spotkania oraz w trakcie spotkania zagadnienia matematyczne, zorganizowano zajęcia animacyjne we współpracy z panią Martą Kolanko, przygotowano dyskotekę dla grupy projektowej, oraz wycieczki do Krakowa, kopalni soli w Wieliczce, do Bielska-Białej, do Muzeum Auschwitz w Oświęcimiu oraz Muzeum Browaru w Żywcu, udzielono wywiadu do radia ESKA, przeprowadzono ewaluację spotkania na platformie Edmodo, przygotowano stosowną dokumentację dla państw partnerskich, w tym plan pobytu, kosztorys, wzór dokumentu Europass Mobilność, raport ze spotkania, certyfikaty uczestnictwa, dyplomy dla uczniów.

- Przygotowano raport postępów po pierwszym roku realizacji projektu dla Polskiej Agencji Narodowej na platformie Mobility Tool. - Przygotowano ewaluację projektu po pierwszym roku realizacji.

- Przygotowano spis działań upowszechniających projekt.

- Nakręcono teledysk metodą animacji poklatkowej przy użyciu plasteliny we współpracy z panią Anną Mrożek i zespołem iGramy z Pokusą. Promocja teledysku „Światłem świata bądźcie” odbyła się na Facebooku, Instagramie, Messengerze i What’s upie w dniu 13 stycznia.

- Zamieszczono wszystkie dokumenty wymagane w projekcie oraz treści zamieszczane na stronie www.mysmatschool.pl na Dysku Google.

- Przygotowano ewaluację końcową projektu oraz raporty z przeprowadzonych ewaluacji.

- Zamieszczono materiały projektowe na platformę eTwinning.

- Przygotowano uroczystość wręczenia podziękowań dla nauczycieli, którzy bezinteresownie brali udział w działaniach projektowych.

- Podsumowano dwa lata współpracy w projekcie podczas ostatniego spotkania koordynatorów (TM2) w Turcji, omówiono zasady wspólnej pracy nad raportem końcowym projektu oraz niezbędną dokumentacją projektową.

     Na bilet na warsztaty zagraniczne zapracowali sobie: Joanna Żurek, Bartłomiej Florczak, Jakub Szwed, Martyna Czyrnal, Martyna Górna – grupa 1 uczestnicząca w wyjeździe do Macedonii; Alicja Górna, Milena Wójcik, Karolina Siwiec, Agata Dominiak, Roksana Kania – grupa 2, wyjazd do Portugalii oraz Dominika Uczniak, Bartłomiej Hubczak, Kinga Kachel, Agnieszka Wnętrzak, Oliwia Bodzek i Gabriela Górna - grupa 3, ostatni wyjazd do Włoch. Uczniowie mieli okazję sprawdzenia swoich kompetencji językowych mieszkając u rodzin goszczących podczas pobytu za granicą. Jako najmłodsza grupa uczniów w całym projekcie, radzili sobie doskonale a poziomem przygotowania merytorycznego do zajęć z różnych przedmiotów w języku angielskim przewyższali swoich kolegów z pozostałych państw partnerskich, co nie uszło uwadze naszych partnerów projektowych.

     Wszystkim naszym podopiecznym, którzy w pełni skorzystali z danego im czasu, nawiązali trwałe przyjaźnie, docenili możliwość nauki języków obcych, zaciekawili się pięknem miejsc w których przebywali, poznali inne spojrzenie na świat ludzi wychowywanych w innej kulturze i religii, zdali sobie sprawę, jak wielki jest świat i jak niewiele trzeba, żeby o niego zawalczyć, składam serdeczne gratulacje.

     Jesteśmy wdzięczni rodzicom, którzy wspierali nas w naszych działaniach i angażowali się podczas spotkania projektowego w Polsce. Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do tych Państwa, którzy przyjęli zagraniczne dzieci pod swój dach.

     Oprócz opłacenia wyjazdów zagranicznych, szkoła mogła sobie pozwolić na zakup niezbędnych rzeczy do realizacji projektu. Wzbogaciliśmy się wiec o: aparat fotograficzny, laminarkę, drukarkę, ploter, wzmocnioną sieć WiFi, 6 mikroportów, płótno do dekoracji na uroczystości szkolne, rolety zaciemniające salę gimnastyczną, przedłużacz bębnowy, materiały dydaktyczne na zajęcia konwersacyjne z języka angielskiego i materiały papiernicze potrzebne do przygotowania niezbędnych materiałów.

     Serdeczne podziękowania kieruję do grupy osób, dzięki którym ten ambitny i trudny projekt był tak wspaniale przeprowadzony:

PAN WÓJT GMINY ŚLEMIEŃ JAROSŁAW KRZAK

PANI DYREKTOR EDYTA GOŁEK

PANI WICEDYREKTOR MONIKA HARĘŻLAK

PANI IZABELLA KAŁUŻA

PAN ANDRZEJ MICOR

PANI MAŁGORZATA ŚLUSARZ

PANI JOANNA GLAS

PANI BOGUSŁAWA GÓRKA

PANI BEATA KOŚCIELNIAK

PANI KLAUDIA SATŁAWA

PANI EWA KASTELIK

PANI KATARZYNA KASTELIK

PANI WIOLETTA FIRLEJ

PANI PATRYCJA CZUL

PANI MARTA KRZAK

PAN PRZEMYSŁAW PĘPEK

PANI MARTA PIOTROWSKA

PANI MIROSŁAWA GÓRNA

PANI ANNA LENART-SIWIEC

PANI MONIKA FERUGA

PAN ANDRZEJ MAZUREK

SIOSTRA GIZELA

PANI GRAŻYNA DOBOSZ

PANI IWONA PUDEŁKO

PAN ANDRZEJ PIETRZYK

PANI MARTA KOLANKO

PRACOWNICY ŻYWIECKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW W ŚLEMIENIU

DYREKCJI I PRACOWNIKOM PRZEDSZKOLA W ŚLEMIENIU

Szkolny koordynator projektu „My Smart School”

Edyta Słonka