Organy Szkoły Podstawowej w Ślemieniu

  Dyrektor szkoły:

mgr Edyta Gołek - dyrektor Szkoły Podstawowej od 2007 r. Powołana przez organ prowadzący, nauczycielka fizyki w szkole podstawowej i gimnazjum. Jest kierownikiem zakładu pracy dla  zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkoły. 

  Dyrektor kieruje działalnością szkoły lub placówki i reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności:

  1. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą
  2. Organizuje całość pracy dydaktycznej,
  3. Sprawuje nadzór pedagogiczny,
  4. Dysponuje środkami finansowymi szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
  5. Wykonuje inne zadania wynikające z odrębnych przepisów - m.in. wydaje decyzje administracyjne.

  Rada Pedagogiczna

  Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

  1. Zatwierdzenie planów pracy szkoły.
  2. Zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów.
  3. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole.
  4. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
  5. Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.

  Rada Rodziców

  Skład:

  P. Magdalena Gwiżdż – przewodnicząca

  P. Katarzyna Bąk – zastępca przewodniczącej

  P. Bogumiła Klimczak – skarbnik

  P. Joanna Lenart– sekretarz

 

Samorząd Uczniowski

    Szkoła Podstawowa:
przewodnicząca – Kinga Paluch
zastępca przewodniczącej – Aleksandra Mikus
Członkowie Zarządu – Natalia Małysiak, Aleksandra Czyrnal, Julia Mazgaj
  

     Gimnazjum:
przewodniczący – Agata Dominiak
zastępca przewodniczącego – Milena Wójcik
Skład Zarządu – Zuzanna Klimczak, Klaudia Płonka, Łukasz Romański     

 

Wszystkie wymienione organy szkoły działają w oparciu o regulaminy.

 

Copyright by Zespół Szkół w Ślemieniu 2010