Struktura własnościowa i majątek szkoły

Szkoła Podstawowa w Ślemieniu jest jednostką budżetową działającą w ramach zespolonej administracji rządowej.
W jej skład wchodzą:

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W ŚLEMIENIU

  GIMNAZJUM W ŚLEMIENIU -Oddziały klas III

 

  Szkoła przynależna do sektora finansów publicznych realizuje swoje zadania związane z gospodarką finansową zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz.U. Nr 15 z 2003r. poz. 148/.

  Stan majątku Szkoły Podstawowej w Ślemieniu na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił 

Środki trwałe                                                                                              

Pozostałe środki trwałe – 746 358, 40

Zbiory biblioteczne –54. 483, 56

Wartości niematerialne i prawne – 19. 890, 95

 

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Bilans Za 2018r.

Rachunek Zysków i strat za 2018r.

Zestawienie zmian funduszu za 2018r.

Informacja dodatkowa za 2018r.

 

Copyright by Zespół Szkół w Ślemieniu 2010